•  
  •  
 

Issue 1-2

Original Article

Review Articles

PDF

Clinical Risk of Pulp Tissue Through Orthodontic Treatment – A Review Article
Ying-Pan Chen, Shu-Fen Yang, Yi-Jen Chen, and Tzu-Ying Wu

PDF

Literature Review: Low Level Laser Therapy in Orthodontics
Wei-Chung Chen, Hui-Chen Tsai, Man-Ching Cheng, and Chung-Chen Jane Yao

PDF

Predictive Methods and Formula of Class III Mandibular Growth Potential – A Review Article
Shih-Ying Lin, Wen-Pei Wong, Jenny Zwei-Chieng Chang, and Min-Chih Hung

PDF

Mechanical Properties of Temporary Anchorage Devices – Review Article
Hsin-Ho Chen, Hsuan-Yi Hsiao, Yuan-Yi Tung, Hui-Jen Tsai, Man-Ching Cheng, and Eddie Hsiang-Hua Lai

Case Reports

PDF

Orthodontic Correction of Severe Gummy Smile in Class II Division 1 Malocclusion: A Case Report
Yu-Jen Hsu, Sheng-Chin Lin, Wen-Pei Wong, Emily Yi-Min Liu, Pi-Huei Liu, Jenny Zwei-Chieng Chang, and Yi-Jane Chen

PDF

Consideration of Therapy in Angle Class I Malocclusion with Anterior Open Bite
Yu-Hsiang Lin, Yi-Sheng Lee, Chih-Peng Su, Hsin-Kuang Chen, Ming-Shi Tsai, and Sheng-Yang Lee

PDF

Correction of Angle Class II Malocclusion and Buccal Crossbite Assisted by TADs – A Case Report
Huei-Ying Mu, Yuen-Yung Tsang, Yu-Ling Cheng, Chia-Yi Pan, Ming-Jeaun Su, and Yi-Min Liu

PDF

Non-extraction Treatment for Class II Malocclusion with Dentition Crowding – A Case Report
Hung-Hsiang Liao, Shao-Chun Lu, Ya-Ting Wang, Joung-Lin Liaw, Fong-Lan Chan, and Chung-Chen Jane Yao