•  
  •  
 

TJO Editorial Board

Journal Publisher

Eddie Hsiang-Hua Lai

Editor-in-Chief

Ellen Wen-Ching Ko

Associate Editors

Chung-Chen Jane Yao

Chen-Feng Cheng

Yu-Jen Chang

International Guest Editors

Keiji Moriyama

Yoon-Goo Kang

Alvaro A. Figueroa

Editorial Committee

Chia-Tze Kao

Jia-Kuang Liu

Johnson Hsin-Chung Cheng

Yu-Chuan Tseng

Tzu-Ying Wu

Heng-Ming Chang

Kenko Jian-Hong Yu

Yu-Chih Wang

Yu-Jia Liou

Advisory Board

Hsiao-Dsung Fay

Wind-Show Cheng

Ying-Kui Tseng

Hsin-Fu Chang

Chiung-Shing Huang

John Jin-Jong Lin

Ming-Jeaun Su

Chih-Peng Su

Chia-Tze Kao

Ching-Huei Horng

Wei-Yung Hsu

Johnny JL Liaw

Eric JW Liou

Johnson Hsin-Chung Cheng

Spinx Shih-Ping Lu

Reviewers

Hong-Po Chang

Jenny Zwei-Chieng Chang

Yi-Jane Chen

Yun-Fang Chen

Yi-Hsuan Chen

Pao-Chang Chiang

Yuh-Jia Hsieh

Sam Sheng-Pin Hsu

Shou-Hsin Kuang

Chun-Liang Kuo

Chung-Hsing Li

Yu-Fang Liao

Shiu-Shiung Lin

James Cheng-Yi Lin

Sheng-Yang Lee

Hsin-Yi Lo

Ming-Jeaun Su

Yi-Chin Wang

Yun-Yun Wu

Artistic Editor

Image Visual Design Co., Ltd.

Print Publishing

Da Sho In Co., Ltd.

Editorial Office

Managing Editor: Kay Yu-Ying Yang

Address:Taiwan Association of Orthodontists
11F-3, No. 352, Sec. 1, Fuxing S. Rd, Taipei City, 10656, Taiwan R.O.C.
Phone:886-2- 2702-5499
Fax:886-2-2754-0035
E-mail: