•  
  •  
 

Review Articles

PDF

Treatment Efficacy of Invisalign: Literature Review Update
Meng-Huan Tsai, Stephanie Shih-Hsuan Chen, Yi-Jane Chen, and Jane Chung-Chen Yao

PDF

Surgical Methods to Accelerate Tooth Movement
Miao-Jing Chen; Shih-Chieh Chen; Jung-Hsuan Cheng; and Yu-Chuan Tseng DDS, MDS, PhD

PDF

Applications of Artificial Intelligence in Orthodontics
Hsien-Ching Hung, Yi-Chin Wang, and Yu-Chih Wang

Case Reports

PDF

Non-surgical and Non-extraction Orthodontic Treatment of an Excess Reverse Bite with Anterior Open Bite
Jung-Chi Hsu, I-Hua Liu, Chun-Liang Kuo, Chun-Hsiu Yang, Yu-Ling Tsai, and Chung-Li Wang