•  
  •  
 

Original Articles

PDF

Characteristics of Dentofacial Morphology in Bimaxillary Protrusion Patients
Chiung-Yu Chen, Hong-Po Chang, Yi-Hsin Yang, Yu-Chuan Tseng, Chin-Yun Pan, and Szu-Ting Chou

Review Articles

PDF

Optimizing Facial Esthetics in OGS Patients
Meng-Huan Tsai, Shao-Chun Lu, Joung-Lin Liaw, Ming-Zen Su, Ya-Ting Wang, Hsin-Fu Frank Chang, Chung-Chen Jane Yao, and Stella Ya-Hui Yang

PDF

Literature Review : How to Accelerate Orthodontic Tooth Movement ?
Shun-Hsin Chen, Pei-Wen Liao, Hui-Jen Tsai, Ming-Hsien Lan, Pei-Chuan Hung, Wen-Pei Wong, Chung-Chen Jane Yao, and Hsuan-Yi Hsiao

Case Report

PDF

Forced Eruption of Multiple Impacted Teeth with Dentigerous Cyst – A Case Report
Tzu-Ying Wu, Chia-Chen Li, Cheng-Hisen Wu, Shih-Yun Wu, and Shou-Hsin Kuang