•  
  •  
 

Original Articles

PDF

Factors Affecting the Treatment Duration of Forced Eruption of Impacted Incisors – A Reprospective Study
Liang-Ru Chen, Hsin-Yi Lo, Kwong-Wa Li, Jeng-Fen Liu, and Yong-Kie Wong

Review Article

PDF

Diagnosis of Impacted Permanent Maxillary Canines
Pi-Huei Liu, Hui-Chen Tsai, Mu-Hsiung Chen, Te-Lan Chien, Jenny Zwei-Chieng Chang, and Chung-Chen Jane Yao

Case Reports

PDF

Combined Surgical and Orthodontic Treatment of Palatally Impacted Canines – A Case Report
Chen-Jung Chang, Jia-Kuang Liu, Shih-Chung Liao, and Chuan-Yang Chang

PDF

Treatment of Asymmetric Premolar Extractions with Mini-implant – Case Report
Chih-Yu Lin, Li-Hsiang Lin, Chih-Peng Su, and Sheng-Yang Lee