•  
  •  
 

Review Articles

PDF

The Regulation of MMP-3 upon Mechanical Stimulation in Bone Cells
Shu-Chun Tsai, Hui-Jen Tsai, Chu-Yin Weng, Wen-Pei Wong, Pei-Chuan Hung, Chih-Ching Liao, Yi-Jane Chen, and Chung-Chen Jane Yao

Case Reports

PDF

The Orthodontic Consideration and Treatment in Patients with Missing Maxillary Incisors
Pey-Shyuan Lin, Chun-Liang Kuo, Kai-Li Wang, Jhih-Wei Chen, Hui-Lin Chen, and Yi-Hwa Liu

PDF

Paradigm Shift in Class III Treatment with Mini-implant Anchorage
Yi-Hung Shih, Ya-Hui Yang, Chi-Wen Chen, Joung-Lin Liao, and Shin-Fu Chang

PDF

Case Report: Treatment for Class II Division 1 with Unilateral Scissors Bite
Wan-Chen Yu, Chia-Lung Hsu, Jian-Hong Yu, and Hsien-Hsiung Chiang