•  
  •  
 

Original Article

Review Articles

Case Reports

PDF

Treatment of Facial Asymmetry by Mini-implants Combined with One-jaw Surgery
Ya-Ting Wang, Kang-Yee Wang, Hau-Hueng Chang, and Chung-Chen Jane Yao

PDF

Interdisciplinary Approach to Correct Mandibular Prognathism with Missing Central Incisor — Case Report
Sam Sheng-Pin Hsu, Clement Cheng-Hui Lin, Hsin-Yi Hsieh, Emma Yuh-Jia Hsieh, Chiung-Shing Huang, Eric Jein-Wein Liou, Ellen Wen-Ching Ko, Yu-Fang Liao, and Yu-Ray Chen